Algemene verkoopsvoorwaarden
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via
de website www.zobijzonder.be met de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te
plaatsen aanvaart je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht
om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen
slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.

Zo Bijzonder, Loozijde 2B, 2460 Tielen
Telefoonnummer: 0473 65 40 22 (bereikbaar van maandag tot vrijdag)
Enkel open op afspraak, telefonisch of per mail gemaakt
BTW nummer: BE0799.882.784
IBAN: BE83 1431 2342 3915 
E-mail adres: info@zobijzonder.be

ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en Zo Bijzonder. Bij
een overeenkomst tussen klant en Zo Bijzonder, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.
Bij bestelling via afspraak in onze showroom dient de klant zelf de algemene voorwaarden door te ne-
men. Bij bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Kwaliteit & service
Kiezen voor Zo Bijzonder is kiezen voor een persoonlijke service en gecontroleerde kwaliteit. Hiervoor
werken we nauw samen met onze vaste partners en kunnen we kwalitatief drukwerk garanderen. Ge-
boortekaartjes worden steeds digitaal gedrukt, tenzij anders overeengekomen. Verzending van het druk-
werk naar België en Nederland gebeurt via BPost.

GEBOORTEKAARTJES
Inhoudelijke gegevens van de geboortekaartjes
De klant dient de digitale drukproeven aandachtig na te lezen en is zelf verantwoordelijk voor het con-
troleren van (spellings)fouten. Na akkoord van de klant is Zo Bijzonder niet verantwoordelijk voor de
correctheid van de gegevens.

Geboortegegevens (naam, geboortedatum, lengte, gewicht en uur) worden uitsluitend schriftelijk door-
gegeven. Dit kan via een sms of WhatsApp op het nummer 0473 65 40 22.
Wanneer de klant een geboortekaartje op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/
zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit. Zo Bijzonder kopieert geen bestaande
ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust.

Correctheid van de kleuren
Gelieve er rekening mee te houden dat de kleurweergave op elk beeldscherm anders is en dat het ge-
drukte geboortekaartje er dus lichtjes anders kan uitzien. Dit kan (o.a.) te maken hebben met (foutieve)
instellingen van je computerscherm, verschillende papiersoorten, weersomstandigheden,… Dit betekent
ook dat de kleuren van het geboortekaartje lichtjes kunnen verschillen van bijvoorbeeld de stickers om-
dat het hier om een andere papiersoort gaat.

Beoordeel het geboortekaartje nooit op wat je ziet op een tablet of smartphone. Deze toestellen geven
de kleuren niet correct weer. Bekijk het geboortekaartje altijd op een computerscherm vooraleer u uw
akkoord geeft.

Informeer zeker naar onze proefdrukjes! Deze zijn beschikbaar in de meeste papiersoorten, tegen beta-
ling.

Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk werd bedongen.
Geboortekaartjes zijn te betalen voor levering of bij levering.

Ophaling DIY pakket
Alle DIY pakketten die tot stand zijn gekomen door een aspraak in onze showroom worden persoonlijk
opgehaald. Op deze manier kunnen we de handleiding overlopen. DIY pakketten dienen binnen 7 dagen
nagekeken te worden op missende producten.

Levering online bestelling
De levering van geboortekaartjes gebeurt binnen het aantal dagen zoals doorgegeven aan de klant. De
levertermijn is steeds verschillend ivm keuze van papiersoort/afwerking. De levering gebeurt steeds zo
snel mogelijk. Geboortekaartjes worden niet verzonden (tenzij mondeling afgesproken), maar kunnen
afgehaald worden op Loozijde 2B, 2460 Tielen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen bij het postorderbedrijf waardoor de levering vertraging
op loopt en kunnen hier bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. Dit kan zijn: stakin-
gen, disfunctioneren van leveranciers, … .

De klant zorgt er bij het doorgeven van een leveringsadres voor dat er iemand aanwezig kan zijn op
dit adres, zodat het pakket met kaartjes in ontvangst kan genomen worden. Bij afwezigheid neemt Zo
Bijzonder of de koerier het pakket weer mee en kan het op een later tijdstip opgehaald worden. Zo Bij-
zonder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een latere levering door dergelijke situaties.

Retourneren
Let op: geboortekaartjes en ander drukwerk alsook op maat gemaakte artikelen en voedingsmiddelen
worden niet retour genomen.

DIY pakketten worden ook nooit geretourneerd.

DOOPSUIKER
Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel
uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden uit-
gaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Verzending
Zo Bijzondert probeert de bestelling zo snel mogelijk te verzenden van zodra we de betaling hebben
ontvangen. Verzendingen gebeuren op woensdag en vrijdag. Betaal je met overschrijving, dan kan het
enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. We hebben niet alles in voorraad. Daarom
zijn sommige producten enkel leverbaar binnen enkele werkdagen na ontvangst betaling. De leverter-
mijn staat steeds vermeld bij het product.

Wanneer het pakket verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per mail.
Verzendingen gebeuren met Bpost. Verzendkosten binnen België bedragen 7,50 euro. Verzendkosten naar
Nederland bedragen 11,50 euro.

Indien je niet aanwezig bent, kan je je pakket de volgende dag in het postkantoor gaan ophalen.
We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale con-
trole. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen.
Zo Bijzonder Verkoopsvoorwaarden 1/2021

Prijs
Zo Bijzonder behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs
of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van
(een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of men-
selijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn

Terugzending & ruilen
Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van
motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk
te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer voor de terugbetaling.
Als je van het verzakingsrecht wil gebruik maken, dien je de goederen in originele staat en verpakking
op eigen risico en kosten terug te sturen naar Zo Bijzonder, Loozijde 2B, 2460 Tielen, België. Het artikel
moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, storten
we het door jou betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening.
Voedingswaren (o.a. suikerbonen en snoep) nemen we niet terug. Als de producten niet comform de
voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Goederen die specifiek
voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroe-
pen op het verzakingsrecht.

Let op: geboortekaartjes en ander drukwerk alsook op maat gemaakte artikelen en voedingsmiddelen
worden niet retour genomen.

Betalen
Je kan betalen per overschrijving, Mister Cash, Ideal of met Paypal.

Klachten
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve terkortkomingen van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moet binnen de 3 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke
recht.

Waarborg
Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van con-
sumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg
is van onze opzet of grove fout.

Schendbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de
overige artikelen niet aantasten

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgi-
sche rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Verlies en schade door verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door Bpost.
Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten
en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij nietbetaling hebben we het recht de goederen
terug te nemen op kosten van de koper.

Facturen
Na verzending van je bestelling ontvang je een factuur per mail. Een BTW nummer kan steeds doorgeven
bij het invullen van de facturatiegegevens.

Winkelwagen